Для авторів

Редакція підтримує принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями. Доступ до змісту журналу можливий одразу після публікації паперового варіанту.

До друку приймаються рукописи, які раніше не були опубліковані в друкованих та електронних виданнях. Передрук та інше використання публікацій журналу здійснюється тільки за погодженням із редакцією журналу «Менеджмент» та обов’язковим посиланням на джерело.

Автор несе відповідальність за додержання вимог при підготовці матеріалів, у тому числі норм авторського права, достовірність наведених фактичних даних, у тому числі цитат, посилань на джерела та норми права, імен та назв.

Автор, подаючи матеріали, надає право редакції опубліковувати (розміщати) поданий рукопис у друкованому та електронному вигляді; оприлюднювати  та розповсюджувати в будь-який спосіб подані до редакції матеріали в друкованому та електронному вигляді; опубліковувати подані матеріали як складові частини тематичних збірників; на рецензування, редагування, відхилення поданих для опублікування матеріалів.

Автор дає згоду на те, що пряме чи опосередковане використання редакцією поданих матеріалів здійснюється без виплати авторської винагороди, а також відмовляється від права на одержання грошової суми від продажу примірників журналу.

Стаття друкується англійською (польською) мовами та повинна супроводжуватися розширеною анотацією з розкриттям всіх структурних елементів статті англійською мовою (у відповідності до наказу МОНМС від 17.10.2012р. № 111 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових  видань України»). Наявність саме розширеної анотації (рефератів, авторських резюме) англійською мовою для розміщення видання у міжнародних наукометричних базах даних.

Автор несе відповідальність за додержання вимог при підготовці матеріалів, у тому числі норм авторського права, достовірність наведених фактичних даних, у тому числі цитат, посилань на джерела та норми права, імен та назв.

 

Загальні відомості щодо подання рукопису статейв журнал:

«Менеджмент» Київського національного університету технологій та дизайну

“Managment” of Kyiv National University of Technologies and Design

 

Редакційна колегія журналу «Менеджмент» приймає до розгляду наукові статті авторів за матеріалами досліджень і науково-технічних розробок, написаними англійською, полькою та змішаними мовами. Подані статті розглядаються редакційною колегією журналу «Менеджмент» і після отримання позитивної рецензії приймаються до публікації. Редакція журналу наполегливо рекомендує при виборі теми статті орієнтуватися на основні напрями розвитку світової економічної науки (так званий «мейнстрим»).

Статті англійською мовою, які перекладені з української або російської мови, мають супроводжуватися текстом на мові оригіналу, оформленому у відповідності до даних вимог. Такі статті попередньо проходять у редакції перевірку якості перекладу. У випадку невідповідної якості мови стаття повертається. В цьому випадку автор може самостійно корегувати статтю, але при повторному поданні її у редакцію журналу необхідна додаткова оплата послуг перекладача на предмет повторної перевірки якості мови, яка складатиме 10 грн. за 1 стор. Інший варіант – автор може скористуватися послугою перекладу матеріалу статті у редакції журналу.

Редакція журналу пропонує авторам послугу перекладу їх статей на англійську мову. Запит щодо послуг перекладу вказується у самій статті та супровідному листі до статті (електронною поштою). Перекладу підлягають тільки ті статті, по яким прийнято рішення про можливість їх публікації.

 

ПРАВИЛА ПОДАННЯ РУКОПИСІВ СТАТЕй

Для публікації автори подають в редакцію журналу:

 1. Рукопис статті з анотаціями українською та англійською мовами, які розміщуються після тексту статті (роздрукований з електронного варіанта статті (файлу), підписаний авторами, в 2 (двох) примірниках). Один примірник передається для редакторської роботи та рецензування.
 2. Електронний варіант статті з анотаціями українською та англійською мовами (файл на CD- абоCD-RW-дисках). Файл статті повинен мати таку назву (англ. мовою): П.І.Б. (автора статті англ. мовою) Наприклад: Karpenko_Stat
 3. Електронний файл та роздрукований варіант інформації про автора (-ів) подається українською та англійською мовами. Фото авторів обов’язкове, розмір 3х4, формат файлу jpg. Файл інформації повинен мати таку назву (англ. мовою): П.І.Б. (автора статті англ. мовою) Наприклад: Karpenko_ Inform_engl.

Алгоритм оформлення авторських даних такий:

Англійською мовою Українською мовою
Прізвище Ім’я По-батькові
посада кафедра назва вищого навчального закладу, місто, вчене звання, вчена ступінь
(Робоча адреса) індекс, область, місто, вулиця, будинок
(Домашня адреса) індекс, область, місто, вулиця, будинок, квартира
(телефон – краще мобільний); (E-mail)
Наукові інтереси
Фото авторів
 1. Рецензія на статтю, підписана доктором наук за напрямом наукової діяльності (підпис рецензента повинен бути засвідчений установою).
 2. Оригінал платіжного документу, який засвідчує оплату за публікацію. Оплата здійснюється після рецензування та прийняття статті до друку.
 3. Договір з підписами авторів про те, що надіслана стаття не друкувалася і не подана до інших видань.
 4. Заява на друк.

 

Вимоги до структури та оформлення матеріалів:

 • прізвище, ім’я та по-батькові автора (співавторів) – повністю, без скорочень, вчене звання, вчена ступінь, точна назва посади та місця роботи (повна назва кафедри або іншого структурного підрозділу, без абревіатур), робоча та домашня поштові адреси з індексами, електронна адреса (дуже бажано особиста, а не кафедральна), робочій, домашній та мобільний номери телефонів, основні наукові інтереси (найчастіше – тематика дисертаційного дослідження);
 • анотація двома мовами (укр., англ.); ключові слова – теж двома мовами, 5-6 позицій;
 • структура тексту статті: постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх публікацій по проблемі; невирішені частини дослідження, мета дослідження, виклад основних результатів та їх обґрунтування; висновки та перспективи подальших досліджень;
 • всі структурні розділи по тексту мають бути виділені жирним шрифтом;
 • всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела;
 • всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;
 • посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними;
 • посилання на власні публікації є не бажаними і допускаються лише в разі нагальної потреби;
 • якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у загальному списку літератури після статті;
 • вторинне цитування не дозволяється! Якщо Ви цитуєте Адама Сміта – то посилання має бути саме на Сміта, а не на автора, який читав Сміта;
 • інтервал – 1,15; шрифт – 12 пт. Поля – по 2 см з кожного боку. Лише Microsoft Word, doc, docx. Шрифт – TimesNewRoman. Всі нетекстові об’єкти мають бути побудовані із застосування засобів Microsoft Word (Microsoft Excel Chart, Microsoft Equation тощо). При побудові графіків майте на увазі, що журнал є чорно-білим;
 • у формулах – лише найрозповсюдженіші символи із стандартного набору;
 • таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву;
 • всі малюнки та графіки мають бути пронумеровані та мати назву;
 • список джерел – не менше 10 позицій, мовами оригіналу, оформляється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. У тексті рукопису посилання на літературу ставляться в квадратні дужки.

 

Правила оформлення:

 1. Список літератури англійською мовою повинен бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book).
 2. Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами.
 3. Необхідно звернути увагу на написання прізвищ авторів англійською мовою. Більшість сучасних видань містять назву статті та прізвище авторів англійською мовою.
 4. Після назви праці латинськими літерами зазначається переклад англійською мовою у дужках.
 5. Вимоги та приклади оформлення та вимоги до транслітерації літер української мови наведені нижче.

 

Книги :

Автор. (Рік публікації). Назва книги транслітерована [Назва книги англійською мовою]. Місто, Держава: Видавництво

Приклад:Bilovodska, O.A. (2011).Marketynhovapolitykarozpodilu [Marketingdistributionpolicy].Kyiv: Znannia [inUkrainian].

Періодичні видання (журнали, збірники наукових праць, матеріали конференцій):

Автор. (Дата публікації). Назва статті транслітерована [Назва статті англійською мовою]. Назва періодичного видання транслітерована – Назва періодичного видання англійською мовою, Том (Випуск), Сторінка(и).

Приклад: Illiashenko, S.M., &Shypulina, Yu.S. (2012). Komunikatsiina efektyvnist web- tekhnolohii u marketynhu naukovo-osvitnikh posluh [Communication effectiveness of WEB-technologies in marketing of research and educational services]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and Management of Innovations, 1, 69-78 [in Ukrainian].

 

Редакція лишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при тому головні висновки та авторську стилістику.

 

СТАТТІ, ОФОРМЛЕНІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ ЗАЗНАЧЕНИХ ВИМОГ, РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ !

Остаточний висновок щодо публікації схвалює редакційна колегія журналу та повідомляє автора (-ів)телефонним дзвінком або повідомленням по електронній пошті.

Діє послуга «Термінова публікація»!

Вартість публікації: 45 грн. за одну сторінку публікації.

Вартість одного примірника: 150 грн.